تب سنج غیر تماسی براون مدل BNT400B از انواع تب سنج های مادون قرمز محسوب میشود. تب سنج غیر تماسی براون BNT400B...